Edukacja

Rola nauczyciela, oprócz tradycyjnej roli przekazywania wiedzy, polega na asystowaniu dziecku w samodzielnym poszukiwaniu informacji, wspieraniu w rozwiązywaniu zadań i problemów oraz motywowaniu grupy do realizacji samodzielnych projektów.

Edukacja polskojęzyczna

Zajęcia programowe realizowane w języku polskim odbywają się w salach wyposażonych w centra czytelnicze i komputerowe umożliwiające samodzielne poszukiwanie informacji oraz kącikiem relaksu po zakończeniu zadań.

W I etapie edukacyjnym (klasy 1 – 4) zajęcia w języku polskim obejmują:
 • Edukację polonistyczną
 • Edukację matematyczną
 • Edukację społeczną
 • Edukację przyrodniczą
 • Edukację muzyczną
 • Edukację plastyczną
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia techniczne
 • Wychowanie fizyczne
W II etapie edukacyjnym (klasy 5 – 6) zajęcia w języku polskim obejmują:
 • Język polski
 • Język obcy
 • Muzyka
 • Plastyka
 • Historia i społeczeństwo
 • Matematyka
 • Przyroda
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia techniczne
 • Zajęcia z wychowawcą
 • Wychowanie fizyczne
Ponaddto w II etapie edukacyjnym (klasy 7 – 8) zajęcia obejmują:
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia

Edukacja anglojęzyczna

Metoda Immersion

Zajęcia anglojęzyczne są prowadzone w oparciu o sprawdzoną metodę Immersion polegającą na naturalnym kontakcie z językiem. Język jest narzędziem potrzebnym do zdobywania wiedzy; jego nauka odbywa się trakcie zajęć zorganizowanych w Centrach Edukacyjnych.

Podstawa programowa w Kolumbii Brytyjskiej

Jaka była dotychczasowa podstawa programowa w Kolumbii Brytyjskiej?

Przez wiele lat Kolumbia Brytyjska stosowała bardziej tradycyjną podstawę programową pod nazwą „Zalecane rezultaty nauczania” (ang. Prescribed Learning Outcomes, PLO). W każdej klasie i dla każdego przedmiotu obowiązywała lista tematów do przerobienia i celów do osiągnięcia. Nauczyciele odpowiadali za to, by każdy uczeń osiągnął wyznaczone cele w każdym roku.

Jaka jest nowa podstawa programowa?

Nowa podstawa programowa w Kolumbii Brytyjskiej jest postępowa i elastyczna. Od nauczycieli oczekuje się nauczania wszystkich głównych przedmiotów, tak jak dotychczas, a jednocześnie dążenia do uzyskania przez uczniów sześciu „umiejętności kluczowych”. Ponadto od nauczycieli wymaga się, aby większość opracowywanych przez nich materiałów obejmowała wiele dziedzin, na przykład matematyka może wiązać się z pisaniem, historia z przedmiotami ścisłymi, a wychowanie fizyczne z projektami realizowanymi w lokalnych społecznościach.

Co to są „umiejętności kluczowe”?

Komunikacja – to najważniejsza umiejętność, na której rozwoju należy się skupić, zwłaszcza w nauczaniu języków. Komunikacja obejmuje budowanie słownictwa, płynność i rozumienie języka mówionego, umiejętność czytelnego i zrozumiałego pisania oraz rozumienie tekstu czytanego.
Kreatywność – naszym celem jest zapewnianie materiałów dostosowanych do zainteresowań naszych uczniów, które skłonią ich do samodzielnej analizy złożonych problemów. Realizowane zadania mają zachęcać do wychodzenia poza utarte schematy myślowe i wyrażania samego siebie.
Krytyczne myślenie – omawiamy motywy działania bohaterów różnych historii, analizujemy ogłoszenia, odgrywamy trudne scenariusze oraz przerabiamy szeroki zakres materiałów, które wykraczają poza standardowy zakres nauczania, w celu rozwijania umiejętności logicznego myślenia.
Tożsamość osobista i kulturowa – przez pisanie i mówienie o sobie i losach swojej rodziny zaczynamy rozumieć, kim jesteśmy obecnie. Poznając historię różnych kultur i narodów, szukamy swojego miejsca w świecie.
Świadomość samego siebie i odpowiedzialność – tych rzeczy uczymy się głównie dzięki wykonywaniu codziennych czynności, przestrzeganiu zasad obowiązujących w klasie i szkole, ciężkiej, satysfakcjonującej pracy, uprzejmości oraz wyciąganiu konsekwencji wobec niestosownych zachowań.
Odpowiedzialność społeczna – uczestniczymy w życiu naszej społeczności, pomagamy pokrzywdzonym przez los oraz wynagradzamy prospołeczne postawy. Ponadto jako szkoła staramy się zapewniać korzyści naszej społeczności dzięki wspólnej pracy, działaniu i stawianiu sobie wymagających celów.

Nauczanie języka angielskiego obejmuje codzienne mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, jak również cotygodniowe rysowanie i oglądanie materiałów wideo, naukę pisownię, tworzenie zdań, formalne lekcje dotyczące gramatyki, rozumienie tekstu czytanego, kreatywne pisanie, krytyczne czytanie i oglądanie materiałów wideo, słuchowiska i odgrywanie ról.

Program nauczania matematyki zakłada stosowanie dużej ilości słownictwa. Oznacza to, że wszystkie zadania matematyczne wykonywane w klasie mają również rozwijać umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania. Obejmuje to wzory, pomiary, geometrię i finanse, jak również niewielkie jednostki lekcyjne służące niwelowaniu słabych stron.

Uczymy nauk społecznych (historii, kultury, zaangażowania w życie lokalnej społeczności) oraz nauk ścisłych. Wszystkie zajęcia z „przedmiotów specjalnych” zostały opracowane z myślą o rozwoju umiejętności językowych uczniów.

Informacje dotyczące „przedmiotów specjalnych”

Przeprowadzamy ankiety wśród uczniów, by dowiedzieć się, co lubią, a czego nie, oraz czego chcą się uczyć. Ponadto wraz z rozpoczęciem każdego roku szkolnego pytamy nowych uczniów, czego chcieliby się uczyć. Dzięki tym informacjom opracowujemy specjalne jednostki lekcyjne zgodne z zainteresowaniami uczniów. Oto cztery główne obszary zainteresowań naszych uczniów:

 • Geografia, kultura, podróże
 • Kosmos
 • Poznawanie świata
 • Różnorodność świata zwierząt, nauka o ziemi, przyroda

Na każdy rok opracowujemy 2-3 miesięczne kursy w powyższych głównych obszarach. Dla każdego z tych obszarów opracowujemy i gromadzimy zasoby i materiały edukacyjne.

Takich kursów z „przedmiotów specjalnych” nie prowadzi żadna inna szkoła; zostały one stworzone specjalnie z myślą o naszych uczniach i rozwoju ich zainteresowań i umiejętności.

Uwagi końcowe

Podstawa programowa w Kolumbii Brytyjskiej umożliwia nauczycielom korzystanie z materiałów, które interesują uczniów, oraz branie odpowiedzialności za swój ciągły rozwój. Tradycyjne metody, takie jak nauka pisowni, rozumienie tekstu czytanego i powtarzalne gry i zabawy, są nadal używane, ale zostały uzupełnione o bardziej nowoczesne techniki, na przykład aktualnie dobiegający końca kurs wiedzy o kosmosie. O ile nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w jakim świecie przyjdzie żyć naszym uczniów, gdy za 6-12 lat będą kończyć szkołę średnią, staramy się rozwijać w nich umiejętności uczenia się i radzenia sobie w każdej sytuacji. Ponadto stawiając wysokie wymagania odnośnie do wyników i zachowania, motywujemy naszych uczniów do odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Edukacja anglojęzyczna w I i II etapie:

 • Zajęcia językowe
 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia przyrodnicze
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia muzyczne
 • Program informatyczny

Wsparcie uczniów i rodziców

Oferujemy pomoc poprzez:

 • indywidualne zajęcia reedukacyjne
 • pomoc psychologiczną
 • pomoc logopedyczną
 • gimnastykę korekcyjną

Do pobrania

Raport z ewaluacji zewnętrznej

prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

Plan lekcji

Szczegółowe plany lekcji dla klas: 1-8

Kalendarium

Kalendarz wydarzeń szkolnych

Statut Szkoły

Główne założenia i cele naszej szkoły

Regulamin Szkoły

Zbiór zasad panujących w naszej Szkole

Program

Program wychowawczo-profilaktyczny

System oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkoła podstawowa Bemowo Nasza Szkoła w obiektywie 🙂 Warszawa Wola, Ochota

Dane kontaktowe

szkola@vancouverschools.pl
ul. Globusowa 38, 02-472 Warszawa, Poland
m: +48 887 808 266 t: (22) 632 16 67

Prywatna szkola podstawowa warszawa

Nasza Niepubliczna Szkola Podstawowa Warszawa to placówka edukacyjna.

Napisz do nas

8 + 8 =

Szkoła Podstawowa Warszawa Ochota

Warszawa Wola Nasza Szkoła Podstawowa, również Warszawa Bemowo ponadto Warszawa Ursus

Szkoła Vancouver Schools

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij / Share This

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi! /Share this post with your friends!