Edukacja

Rola nauczyciela, oprócz tradycyjnej roli przekazywania wiedzy, polega na asystowaniu dziecku w samodzielnym poszukiwaniu informacji, wspieraniu w rozwiązywaniu zadań i problemów oraz motywowaniu grupy do realizacji samodzielnych projektów.

Edukacja polskojęzyczna

Zajęcia programowe realizowane w języku polskim odbywają się w salach wyposażonych w centra czytelnicze i komputerowe umożliwiające samodzielne poszukiwanie informacji oraz kącikiem relaksu po zakończeniu zadań.

W I etapie edukacyjnym (klasy 1 – 3) zajęcia w języku polskim obejmują:
 • Edukację polonistyczną
 • Edukację matematyczną
 • Edukację społeczną
 • Edukację przyrodniczą
 • Edukację muzyczną
 • Edukację plastyczną
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia techniczne
 • Wychowanie fizyczne
W II etapie edukacyjnym (klasy 4 – 8) zajęcia w języku polskim obejmują:
 • Język polski
 • Język obcy
 • Muzyka
 • Plastyka
 • Historia i społeczeństwo
 • Matematyka
 • Przyroda
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia techniczne
 • Zajęcia z wychowawcą
 • Wychowanie fizyczne
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia

Edukacja anglojęzyczna

Metoda Immersion

Zajęcia anglojęzyczne są prowadzone w oparciu o sprawdzoną metodę Immersion polegającą na naturalnym kontakcie z językiem. Język jest narzędziem potrzebnym do zdobywania wiedzy; jego nauka odbywa się trakcie zajęć zorganizowanych w Centrach Edukacyjnych.

Podstawa programowa w Kolumbii Brytyjskiej

Jaka była dotychczasowa podstawa programowa w Kolumbii Brytyjskiej?

Przez wiele lat Kolumbia Brytyjska stosowała bardziej tradycyjną podstawę programową pod nazwą „Zalecane rezultaty nauczania” (ang. Prescribed Learning Outcomes, PLO). W każdej klasie i dla każdego przedmiotu obowiązywała lista tematów do przerobienia i celów do osiągnięcia. Nauczyciele odpowiadali za to, by każdy uczeń osiągnął wyznaczone cele w każdym roku.

Jaka jest nowa podstawa programowa?

Nowa podstawa programowa w Kolumbii Brytyjskiej jest postępowa i elastyczna. Od nauczycieli oczekuje się nauczania wszystkich głównych przedmiotów, tak jak dotychczas, a jednocześnie dążenia do uzyskania przez uczniów sześciu „umiejętności kluczowych”. Ponadto od nauczycieli wymaga się, aby większość opracowywanych przez nich materiałów obejmowała wiele dziedzin, na przykład matematyka może wiązać się z pisaniem, historia z przedmiotami ścisłymi, a wychowanie fizyczne z projektami realizowanymi w lokalnych społecznościach.

Co to są „umiejętności kluczowe”?

Komunikacja – to najważniejsza umiejętność, na której rozwoju należy się skupić, zwłaszcza w nauczaniu języków. Komunikacja obejmuje budowanie słownictwa, płynność i rozumienie języka mówionego, umiejętność czytelnego i zrozumiałego pisania oraz rozumienie tekstu czytanego.
Kreatywność – naszym celem jest zapewnianie materiałów dostosowanych do zainteresowań naszych uczniów, które skłonią ich do samodzielnej analizy złożonych problemów. Realizowane zadania mają zachęcać do wychodzenia poza utarte schematy myślowe i wyrażania samego siebie.
Krytyczne myślenie – omawiamy motywy działania bohaterów różnych historii, analizujemy ogłoszenia, odgrywamy trudne scenariusze oraz przerabiamy szeroki zakres materiałów, które wykraczają poza standardowy zakres nauczania, w celu rozwijania umiejętności logicznego myślenia.
Tożsamość osobista i kulturowa – przez pisanie i mówienie o sobie i losach swojej rodziny zaczynamy rozumieć, kim jesteśmy obecnie. Poznając historię różnych kultur i narodów, szukamy swojego miejsca w świecie.
Świadomość samego siebie i odpowiedzialność – tych rzeczy uczymy się głównie dzięki wykonywaniu codziennych czynności, przestrzeganiu zasad obowiązujących w klasie i szkole, ciężkiej, satysfakcjonującej pracy, uprzejmości oraz wyciąganiu konsekwencji wobec niestosownych zachowań.
Odpowiedzialność społeczna – uczestniczymy w życiu naszej społeczności, pomagamy pokrzywdzonym przez los oraz wynagradzamy prospołeczne postawy. Ponadto jako szkoła staramy się zapewniać korzyści naszej społeczności dzięki wspólnej pracy, działaniu i stawianiu sobie wymagających celów.

Nauczanie języka angielskiego obejmuje codzienne mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, jak również cotygodniowe rysowanie i oglądanie materiałów wideo, naukę pisownię, tworzenie zdań, formalne lekcje dotyczące gramatyki, rozumienie tekstu czytanego, kreatywne pisanie, krytyczne czytanie i oglądanie materiałów wideo, słuchowiska i odgrywanie ról.

Program nauczania matematyki zakłada stosowanie dużej ilości słownictwa. Oznacza to, że wszystkie zadania matematyczne wykonywane w klasie mają również rozwijać umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania. Obejmuje to wzory, pomiary, geometrię i finanse, jak również niewielkie jednostki lekcyjne służące niwelowaniu słabych stron.

Uczymy nauk społecznych (historii, kultury, zaangażowania w życie lokalnej społeczności) oraz nauk ścisłych. Wszystkie zajęcia z „przedmiotów specjalnych” zostały opracowane z myślą o rozwoju umiejętności językowych uczniów.

Informacje dotyczące „przedmiotów specjalnych”

Przeprowadzamy ankiety wśród uczniów, by dowiedzieć się, co lubią, a czego nie, oraz czego chcą się uczyć. Ponadto wraz z rozpoczęciem każdego roku szkolnego pytamy nowych uczniów, czego chcieliby się uczyć. Dzięki tym informacjom opracowujemy specjalne jednostki lekcyjne zgodne z zainteresowaniami uczniów. Oto cztery główne obszary zainteresowań naszych uczniów:

 • Geografia, kultura, podróże
 • Kosmos
 • Poznawanie świata
 • Różnorodność świata zwierząt, nauka o ziemi, przyroda

Na każdy rok opracowujemy 2-3 miesięczne kursy w powyższych głównych obszarach. Dla każdego z tych obszarów opracowujemy i gromadzimy zasoby i materiały edukacyjne.

Takich kursów z „przedmiotów specjalnych” nie prowadzi żadna inna szkoła; zostały one stworzone specjalnie z myślą o naszych uczniach i rozwoju ich zainteresowań i umiejętności.

Uwagi końcowe

Podstawa programowa w Kolumbii Brytyjskiej umożliwia nauczycielom korzystanie z materiałów, które interesują uczniów, oraz branie odpowiedzialności za swój ciągły rozwój. Tradycyjne metody, takie jak nauka pisowni, rozumienie tekstu czytanego i powtarzalne gry i zabawy, są nadal używane, ale zostały uzupełnione o bardziej nowoczesne techniki, na przykład aktualnie dobiegający końca kurs wiedzy o kosmosie. O ile nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w jakim świecie przyjdzie żyć naszym uczniów, gdy za 6-12 lat będą kończyć szkołę średnią, staramy się rozwijać w nich umiejętności uczenia się i radzenia sobie w każdej sytuacji. Ponadto stawiając wysokie wymagania odnośnie do wyników i zachowania, motywujemy naszych uczniów do odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Edukacja anglojęzyczna w I i II etapie:

 • Zajęcia językowe
 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia przyrodnicze
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia muzyczne
 • Program informatyczny

Wsparcie uczniów i rodziców

Oferujemy pomoc poprzez:

 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
 • język polski dla obcokrajowców
 • pomoc psychologiczną

Do pobrania

Raport z ewaluacji zewnętrznej

prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

Plan lekcji

Szczegółowe plany lekcji dla klas: 1-8

Statut Szkoły

Główne założenia i cele naszej szkoły

Regulamin Szkoły

Zbiór zasad panujących w naszej Szkole

Program

Program wychowawczo-profilaktyczny

System oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkoła podstawowa Bemowo Nasza Szkoła w obiektywie 🙂 Warszawa Wola, Ochota

Dane kontaktowe

szkola@vancouverschools.pl
ul. Globusowa 38, 02-472 Warszawa, Poland
m: +48 887 808 266 t: (22) 632 16 67
Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa - Vancouver Schools - Warsaw 

Prywatna szkola podstawowa warszawa

Nasza Niepubliczna Szkola Podstawowa Warszawa to placówka edukacyjna.

Szkoła Podstawowa Warszawa Ochota

Warszawa Wola Nasza Szkoła Podstawowa, również Warszawa Bemowo ponadto Warszawa Ursus

Szkoła Vancouver Schools

Pin It on Pinterest

Share This

Udostępnij / Share This

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi! /Share this post with your friends!